Tijgertje's laatste dagen

Tijgertje's laatste dagenPrrrr Prrrr (Ook wel, Hoi! Aldus Tijgertje) Wie ben ik? Ik ben Tijgertje, geboren op 17-09-2003 Sinds ik in Oktober 2017 ben geadopteerd.

Prrrr Prrrr (Ook wel, Hoi! Aldus Tijgertje)

*** Doneren kan t/m Vrijdag 8 Maart ***

Tijgertje is Donderdag 7 Maart om 17u ingeslapen.

** Voor de laatste update, zie het tabblad UPDATES**

Hieronder staan de 1e 5 delen.

=========================================

4e Update 25 Februari 2019

In overleg met de DA wat er nog mogelijk is voor ons Tijgertje.

De Novacam (Meloxidyl) geeft Tijgertje van over.

Overgeven = Insuline niet mogelijk. (Wel insuline is dan een Hypo).

Zijn suiker loopt dus op zonder insuline.

Geen Meloxidyl = meer pijn.

Dan wel insuline, dus suiker onder controle.

Meloxidyl helpt ook de groei van het gezwel te minderen.

Helaas zien we deze nu dus groeien.

Nu in overleg wat er nog mogelijk is voor onze Tijgertje, anders zullen we toch volgende week een afspraak moeten maken voor zijn wel verdiende rust.

========================================

3e Update 23 Februari 2019

Vandaag is Tijgertje heel voorzichtig met zitten en liggen.

De tumor in zijn linker achterpoot groeit behoorlijk, we vrezen dat we helaas spoedig een afspraak moeten maken om Tijgertje zijn rust te gunnen. Zoals eergisteren al door iemand verteld werd; "houden van, is ook soms ook loslaten" en deze tekst klopt zeer zeker. We doen, wat voor hem het beste is <3

========================================

2e Update 21 Februari 2019

Vanmorgen en begin van de middag heeft Tijgertje vrij veel overgegeven.

Helaas is dit ook afgelopen nacht gebeurt :(

Ondanks het vele overgeven, oogt Tijgertje best kwiek vandaag!

Hij komt veel aandacht vragen en knuffelen <3

Helaas krijg ik om de 1 of andere reden, geen enkele mail dat er al donaties gedaan zijn, desondanks dat zeer blij met de donaties die al gedaan zijn! <3

========================================

1e Update 18 Februari 2019:

Vandaag heeft Tijgertje veel pijn :(

Zoekt rustige plekken op, waar hij kan blijven liggen, en als Tijgertje loopt, zie je dat dit met moeite gaat (Stijfjes) en pijnlijk voor hem is. Ook zijn gedrag is hierdoor (Vanzelfsprekend) geïrriteerd. Hij laat mij (Jeremy) wel toe, om ook naar z'n achterpoot te kijken. Een knuffel wil hij nog wel, dus wat extra verwennen vandaag!

Helaas weten we niet hoe lang hij nog "kan" genieten, zodra het voor hem echt niet meer prettig is, zullen we voor hem het beste moeten doen. Helaas kan Tijgertje echt niet zonder medicatie.

========================================

Wie ben ik? Ik ben Tijgertje, geboren op 17-09-2003

Sinds ik in Oktober 2017 ben geadopteerd helemaal naar de andere kant van het land, mag ik genieten van mijn laatste periode!

Helaas heb ik het nodige meegemaakt, en nog, zo kan ik kwartetten met de diagnoses die ik heb :(

Artrose, Diabetes, Hartruis en Kanker

Misschien heb je wat aan het grootste gedeelte van wat er speelt als je onderstaande post leest?

https://www.facebook.com/jeremy.mulderij/posts/2004333439602211

Om mijn dank uit te spreken naar mijn huidige verzorgers, maar evengoed aan alle goede zorgen die ik nog altijd krijg van de DOAmsterdam, vraag ik jullie hulp!

Omdat de artrose nogal eens opspeelt, plas ik zo nu en dan op het bed van mijn huidige verzorgers. Ze hebben al een nieuw dekbed aan moeten schaffen, die ik ook al heb onder geplast (Ze weten dat ik dit helemaal niet expres doe natuurlijk, en straffen mij daar ook niet voor. Dit komt door de pijn van de kanker en artrose)

Ik heb een eigen kattenkamer, met een eigen SureFeed voerbak (Op chip) want ik leef samen met een soortgenootje en oja, ook een hele mooie kattenbak, dus in de nacht kan ik daar natuurlijk ook verblijven, maar als de deur dicht gaat, krab ik alle verf van de deur, net zolang tot ie open gaat haha!

Zowel mijn huidige personeel, als de DOAmsterdam zorgen heel goed voor mij, onderzoeken naar de kanker, de medicatie voor kanker en artrose en diabetes verdraag ik goed, maar ik merk wel dat ik nu een dagje ouder aan het worden ben hoor!

Elke keer van Apeldoorn naar Amsterdam en terug vind ik niet zo leuk, de rit is mij te lang.

Omdat ik in "het buitenbeentjes project" val, is er een contract tussen mijn personeel en DOAmsterdam

Mijn personeel en DOAmsterdam hebben in overleg besloten, dat amputatie van mijn poot (Waar de kanker zit) niet mogelijk is.

Ik kan mijn achterlijf niet meer met 1 poot tillen door de artrose.

Willen jullie samen met mij, mijn personeel financieel steunen, en ook de DOAmsterdam?

Donaties zullen o.a. worden gebruikt voor medicatie, onderhoud, crematie en vervoer

Wat er hier gedoneerd wordt, zal 50/50 worden verdeelt tussen DOAmsterdam en mijn personeel.

Liever rechtstreeks doneren naar DOAmsterdam of mijn personeel? Neem dan contact op en ik vertel je de ins en outs!

Wil je meer foto's en/of filmpjes van mij, of wil je meer weten?

Bericht me, en ik laat mijn personeel foto's / filmpjes of uitleg sturen!


Prrrr Prrrr (also called, Hi! Thus Tiger)4th Update 25 February 2019


In consultation with the DA what is possible for our Tiger.

The Novacam (Meloxidyl) gives Tiger vomit.

Vomit = insulin is not possible. (Called insulin than a Hypo).

His sugar runs on without insulin.

No Meloxidyl = more pain.

With insulin, so sugar under control.

Meloxidyl also helps the growth of the tumor.

Unfortunately we see this now so grow.

Now in agreement what is possible for our Tiger, otherwise we will still have to make an appointment next week for his well deserved rest.


========================================


3rd Update 23 February 2019

Today, Tiger is very gently with sit and lie down.

The tumor in his left hind leg is growing pretty, we fear that we unfortunately have to make an appointment soon to Tiger his rest. Like the day before yesterday was told by someone already; "love, is also sometimes letting go" and this text is true very sure. We do what is best for him < 3


========================================


2nd Update 21 February 2019

This morning and early afternoon pretty much Tiger has vomid.

Unfortunately this is also happening last night:(

Despite the many vomiting, looks Tiger best Spry today!

He comes a lot of attention and cuddling < 3

Unfortunately, I get to the 1 reason or another, not a single e-mail that all donations are done, nevertheless, that very pleased with the donations that have already been made! < 3


========================================


1st Update 18 February 2019:

Today, Tiger is having much pain :(

He is looking for quiet places, where he can continue, and as Tigerr, you'll see that this goes with difficulty (Stiffly) and painful for him. Also his behaviour is (of course) irritated. He let me (Jeremy), to also listen on his hind leg. He still wants a hug, so some extra pampering today!

Unfortunately, we do not know how long he still "can" enjoy, as soon as it is no longer really pleasant for him, we will have to do the best for him. Unfortunately, Tiger can really not without medication.


========================================


Who am I? I'm Tiger, born on 17-09-2003

Since I am in October 2017 adopted all the way to the other side of the country, may I enjoy my last period!

Unfortunately I experienced the necessary, and yet, so can I quartets with the diagnoses I have :(

Osteoarthritis, Diabetes, heart murmur and cancer

Maybe you have some to most of what is going on if you read post below?


https://www.facebook.com/jeremy.mulderij/posts/2004333439602211


To thank to my current caregivers, but also to all good concerns I still get from the DOAmsterdam, I ask your help!


Because the osteoarthritis often loud, urination I every now and then on the bed of my current caregivers. They already have a new duvet with, which I also already have under peed (they know I do not express this at all of course, and punishments for me there. This is due to the pain of the cancer and osteoarthritis)


I have a private cat room, with a private SureFeed feeding trough (On chip) because I live together with a kind of living and oja, also a very nice litter box, so in the night can I stay there, of course, but if the door closes, crab I all paint from the door , until ie opens haha!


Both my current staff, as the DOAmsterdam provide very well for me, studies of the cancer, the medication for cancer and arthritis and diabetes I endure well, but I do notice that I am now a day older to it though!


Every time of Apeldoorn to Amsterdam and back I find not so fun, the ride is me too long.


Because I'm in "the misfits project" trap, there is a contract between my staff and DOAmsterdam


My staff have decided, in consultation and DOAmsterdam that amputation of my leg (where the cancer is) is not possible.

I can get my abdomen no longer with 1 leg lifting by the osteoarthritis.


Do you want to join me, my staff, and also financially supports the DOAmsterdam?

Donations will be used for medication, maintenance, cremation and transport


What is donated is here, it will be 50/50 divide between DOAmsterdam and my staff.

Rather donate directly to DOAmsterdam or my staff? Please get in touch and I'll tell you the ins and outs!

Would you like more photos and/or videos of me, or do you want to know more?

Message me, and I let my staff photos/videos or send explanation!

 

Update : 5e en laatste update (3 Maart 2019)

Deze week, Krijg je je verdiende rust.
Je lichaam kan niet meer :(
Het gezwel blijft groeien, naast alle andere bultjes (tumoren) op je lichaam.
Je kwaaltjes, worden je te veel.
Lopen gaat moeizamer, evenals het zitten.
De maagbeschermers, leken even hun werk te doen, maar dit was van korte duur.

Vechten hoef niet meer, je kunt ook niet meer.

* Lezers, delers en donateurs, hartelijk bedankt voor het lezen, delen en doneren *
** Donaties blijven welkom **
Geplaatst op 03 March 2019

Spread the word!Reacties

Gestart op 14 februari 2019


Dromer - Tijgertje's laatste dagen

Jeremy Mulderij

Dieren & Huisdieren
Nederland

Recente Donaties
avatar

€5

Marye Van Schaik

2 weken geleden
Share

avatar

€25

Anoniem

4 weken geleden
Share

avatar

€25

Anoniem

1 maand geleden
Share

avatar

€50

Anoniem

1 maand geleden
Share

4 van 4 donaties