MEDISCHE FOUT NOOD OPROEP!

MEDISCHE FOUT NOOD OPROEP!Lieve broeders en zusters Bij deze vraag ik met SPOED hulp voor mijn medische zorg.

Lieve broeders en zusters Bij deze vraag ik met SPOED hulp voor mijn medische zorg. 

MEDISCHE FOUTEN

Excuses voor alle foto's mijn voet is helemaal verkleurd en donker geworden.

UPDATE ze hebben vandaag voorgelegd dat ze mijn gehele been willen verwijderen. Dit omdat het lopen voor mij dan makkelijker is. Maar in principe is er geen reden voor. Ik ben heel bang dat ik mijn droom niet ga behalen en vrees voor mijn herstel en leven hierna.

Lieve broeders en zusters

Sorry voor mijn schrijfwerk als iemand me kan helpen mail mij aub.

Bij deze vraag ik met SPOED hulp voor mijn medische zorg. Ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Ik heb jaren lang een dubbele doses aan medicatie gehad. Hierdoor ben ik heel erg achteruit gegaan. Kort daarna groeide een teennagel naar binnen toe. Ik heb met heel veel pijn en moeite keer op keer wondzorg gevraagd. Helaas heb ik dit niet gekregen en werd niet doorverwezen. Ik kwam aan bij het spoedeisende hulp nadat mijn huisarts mij doorstuurde. En gelijk werd mijn eerste teen verwijderd. Hierna bleef alle ellende doorgaan kort hierna volgde nog een teen.

Door mijn diabetes en wondzorg ben in korte termijn al 3 x met spoed opgenomen. Elke keer heelt mijn wond niet en leggen ze het neer op suiker ziekte. Nu hebben ze me in de eerste 2 keren geopereerd en 2 tenen geamputeerd. Tot op heden zijn deze wonden niet genezen en dit terwijl ik 2 x per dag wondzorg heb. Ik lig op dit moment in het ziekenhuis met 1 week uitstel voor amputatie van mijn gehele voet. Tussendoor krijg ik antibiotica maar helaas heeft dit geen effect tot op heden. Helaas is er weer een fout gemaakt tijdens het verzorgen van mijn andere wond. Nu is mijn andere voet die gezond was ook vol met blaren.

Ik ben al meer dan 30 jaar suiker patiënt. Door medische fouten is mijn leven helemaal op zijn kop gezet. Ik kreeg jarenlang dubbele dosis medicatie en werden mijn wonden niet serieus genomen. Ze willen dit doen maar er is geen garantie. Nu heb ik een alternatieve oplossing gekregen. Omdat het amputeren veel risico met zich meebrengt ik ben inmiddels 60 plus.

De kans is groot dat het amputeren van mijn voet steeds hoger komt en ik mijn volledige been moet missen. Maar er is een kans dat ik het erna niet ga halen. Er is dus een oplossing alleen is deze nog niet mogelijk in de EU.

Wel is er een oplossing in CUBA daar is er een medicijn die hier speciaal voor gemaakt is. Helaas is het niet te bestellen omdat een gespecialiseerde arts dit moet toedienen.

Het gaat hier om het medicijn Heberprot-p in Europa bekend als Epiprot. Deze is tot op heden alleen in 20 landen verkrijgbaar. Hiervoor zou ik met spoed binnen 1 week 2 vluchten en verblijf in het ziekenhuis moeten regelen. Dit heeft op korte termijn een behoorlijk prijskaartje.

Alles is bekend en mogelijk je kunt me evt mailen voor vragen op:

Medicatiecuba@hotmail.com

Bij deze hoop ik dat jullie mij kunnen helpen met mijn gezondheid. Ik vind het allemaal heel eng en hoop dat ik een kans krijg. Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen zien opgroeien. Ze hebben mij deze afgelopen jaren alleen maar zien lijden. Ik ben afhankelijk geworden 50+ kilo afgevallen, zwak en niet meer mezelf. Maar toch heb ik nog hoop en geloof in alles.

GRAAG WIL IK HIERNA OOK PROBEREN HET NAAR EUROPA TE HALEN. BEKIJK OOK ERVARINGEN VAN MENSEN UIT NEDERLAND.

Heberprot, zo blijkt uit de studies, kan amputaties voorkomen. Het middel stimuleert de wondgenezing van zweren aan een zogenoemde diabetische voet.
Dear brothers and sisters In this case I ask with SPOED help for my medical care. MEDICAL FAULTS Apologies for all photos my foot is completely discolored and darkened. UPDATE they have submitted today that they want to remove my entire leg. This is because walking is easier for me. But in principle there is no reason for it. I am very afraid that I will not achieve my dream and fear for my recovery and life afterwards. Dear brothers and sisters Sorry for my paperwork if someone can help me please mail me. With this I ask with SPOED help for my medical care. I try to keep it as short as possible. I have had a double dose of medication for years. Because of this I have really deteriorated. Shortly after, a toenail grew inward. I have asked wound care with lots of pain and pain. Unfortunately, I did not receive this and was not referred. I arrived at the emergency room after my doctor sent me. And right away my first toe was removed. After this all misery continued, shortly afterwards another toe followed. Due to my diabetes and wound care, I have already taken up 3 times in the short term. Every time my wound does not heal and they put it down on sugar sickness. Now they have operated on me in the first 2 times and amputated 2 toes. To date, these wounds have not healed and this while I have wound care twice a day. I am currently in hospital with 1 week postponement for amputation of my entire foot. In between I get antibiotics but unfortunately this has no effect to date. Unfortunately, another mistake was made while taking care of my other wound. Now my other foot that was healthy is also full of blisters. I have been a sugar patient for more than 30 years. My life has been completely turned upside down due to medical errors. I received double doses of medication for years and my wounds were not taken seriously. They want to do this but there is no guarantee. Now I have received an alternative solution. Because amputation involves a lot of risk, I am now 60 plus. There is a good chance that the amputation of my foot is getting higher and I have to miss my full leg. But there is a chance that I will not make it afterwards. So there is a solution, but it is not yet possible in the EU. However, there is a solution in CUBA there is a medicine that has been specially made for this. Unfortunately, it is not possible to order because a specialized doctor has to administer this. This is the Heberprot-p medicine known in Europe as Epiprot. This is only available in 20 countries so far. For this I would have to arrange 2 flights and hospital stay within 1 week. This has a considerable price tag in the short term. Everything is known and you can possibly email me for questions at: Medicatiecuba@hotmail.com With this I hope that you can help me with my health. I find it all very scary and hope that I get a chance. I want to see my children and grandchildren grow up. They have only seen me suffer these past years. I have become dependent 50+ pounds lost, weak and no longer myself. Yet I still have hope and faith in everything. I WOULD LIKE TO GET IT TO EUROPE HERE ALSO. VIEW ALSO EXPERIENCES FROM PEOPLE FROM THE NETHERLANDS.


Update : UPDATE ze hebben vandaag voorgelegd dat ze mijn gehele been willen verwijderen. Dit ondat het lopen voor mij dan makkelijker is. Maar inprincipe is er geen reden voor. Ik ben heel bang dat ik mijn droom niet ga behalen en vrees voor mijn herstel en leven hierna.
Geplaatst op 17 December 2018

Update : Heberprot, zo blijkt uit de studies, kan amputaties voorkomen. Het middel stimuleert de wondgenezing van zweren aan een zogenoemde diabetische voet. ,,De voet geneest hierdoor beduidend sneller’’, vertelt Ernesto López, directeur van het Centrum voor Genetica en Biotechnologie dat het middel heeft ontwikkeld. Heberprot, in ons land en Europa bekend onder de naam Epiprot, wordt inmiddels in zo’n dertig landen, met name in Latijns-Amerika, toegepast. López: ,,Meer dan 246.000 diabetespatiënten zijn succesvol behandeld.’’
Geplaatst op 16 December 2018

Update : Heberprot, zo blijkt uit de studies, kan amputaties voorkomen. Het middel stimuleert de wondgenezing van zweren aan een zogenoemde diabetische voet. ,,De voet geneest hierdoor beduidend sneller’’, vertelt Ernesto López, directeur van het Centrum voor Genetica en Biotechnologie dat het middel heeft ontwikkeld. Heberprot, in ons land en Europa bekend onder de naam Epiprot, wordt inmiddels in zo’n dertig landen, met name in Latijns-Amerika, toegepast. López: ,,Meer dan 246.000 diabetespatiënten zijn succesvol behandeld.’’
Geplaatst op 16 December 2018

Spread the word!Reacties

Gestart op 16 december 2018


Dromer - MEDISCHE FOUT NOOD OPROEP!

Kiren Kiren

Medisch, Ziekte & Genezing
Nederland

Recente Donaties
avatar

€5

Yasmine Hanoun

6 maanden geleden
Allahichafik
Share

avatar

€10

Laila Dardouri

6 maanden geleden
Allahie shafieha!
Share

avatar

€10

Debora P

6 maanden geleden
Share

avatar

€10

Anoniem

6 maanden geleden
Share

avatar

€10

Anoniem

6 maanden geleden
Share

5 van 16 donaties