Hope4Mirjam - Strijd tegen kanker

Hope4Mirjam - Strijd tegen kanker“Ik wil nog 106 worden!” 

Wilt u onze lieve moeder steunen in haar strijd tegen kanker en ons helpen haar een toekomst te bieden?

In maart 2016 kregen wij als zoon en dochters het meest vreselijke nieuws te horen. Onze moeder, Mirjam, werd namelijk gediagnostiseerd met borstkanker. Ze bleek vervolgens al uitzaaiingen in haar lymfen en lever te hebben. De ziekte was op dat moment al te laat ontdekt en had zich al snel verspreid door het lichaam. De prognose die het ziekenhuis onze moeder gaf was: maximaal 1 jaar. 

Mirjam nam gelijk actie en heeft toen gekozen voor o.a. een Ayurvedische therapie, supplementen, hyperthermie en aanpassingen in haar voeding (bijv. geen suiker en van vegetarisch naar vegan). Dit hield haar redelijk stabiel; het ging een jaar goed. 

Nu zijn we bijna twee jaar verder. Vorig jaar is er 2 liter vocht uit haar longen weggehaald, zijn er uitzaaiingen in haar botten en hersenen ontdekt en heeft ze chemo gehad, zonder resultaat. Tot kort nog hormoontherapie. Dit heeft ook nog niet geholpen. Haar overlevingskans via het reguliere circuit is volgens de doktoren nul, wat betekent dat ze haar in Nederland niet meer beter kunnen maken. Hoe lang heeft ze nog? Niet lang, is wat ze zeggen. Bij elke verjaardag en andere gebeurtenissen wensen we maar dat ze er nog zal zijn. Een klap in ons gezicht en hartbrekend. Voortdurend leeft zij in angst en onzekerheid, maar wij ook. 

Maar Mirjam zef is geen opgever. Ze is sterk en vecht voor haar gezondheid, voor zichzelf, maar vooral voor ons als kinderen. Ze is thuis verbonden aan een zuurstofapparaat en ligt meer dan dat ze zit of staat wegens pijn. Ondanks dat ze het huis nauwelijks tot niet uit kan, wil ze niet niets doen. Haar tijd thuis gebruikt ze vanaf dag één om met haar mobiele telefoon op zoek te gaan naar alternatieven, naar producten en behandelingen die haar eventueel kunnen helpen. Een redmiddel kunnen zijn. 

Zo ontdekte Mirjam onlangs het Hope4Cancer Institute, gevestigd in Mexico. Ze deed onderzoek naar het instituut, de behandelingen en resultaten. Met een complementaire aanpak van virustherapie, immunotherapie, hyperthermie etc. bij het Hope4Cancer Institute in Mexico heeft Mirjam 65% kans op overleving. 

Ze wil daar nu z.s.m. met de behandeling beginnen. Deze behandeling wordt echter niet vergoed door ons ziektekostensysteem en zelf kan ze dit ook niet bekostigen. Al haar geld heeft ze het afgelopen anderhalf jaar in ayurveda, supplementen, hyperthermie etc. gestopt. Ze is nu helaas afhankelijk van sponsoren om een kans te maken om beter te worden. Ons gezin werkt hard voor het geldbedrag, maar alleen redden we het niet. 

Waarom nou onze moeder helpen?

Zij heeft zich jarenlang als persoon, als gemeenteraadslid en ook als wethouder ingezet voor anderen. In India en Sri Lanka helpt ze kinderen met HIV met een stichting welke erkend is door UNAIDS in Geneve. Onze moeder heeft eens voor een half jaar een familie van 7 personen die dakloos waren in huis genomen. Ze heeft jarenlang kinderen in Roemenië in kindertehuizen ondersteund. Ze heeft pleegkinderen gehad. Ze heeft zoveel mensen geholpen en nu heeft ze zelf hulp nodig..

”Ik wil blijven leven voor mijzelf, voor mijn gezin met 4 kinderen Anouk, Nathan, Nadia en Naomi. Wil je mij helpen dit bedrag bij elkaar te krijgen? Alle beetjes helpen.” - Mirjam

Mirjam is ontzettend dankbaar en blij met echt élke donatie die zij ontvangt. Groot of klein. Voor onze moeder was dit openbaar maken een enorme stap en drempel, maar wij vonden het belangrijk dit toch te doen. Wij hebben haar nodig! Om u op de hoogte te houden van bijzonderheden, zullen we via deze pagina updates plaatsen.

U kunt en mag uw donatie ook rechtstreeks overmaken via volgende gegevens: 

NL56ABNA0434387959

T.n.v. M. Hamberg

O.v.v. Hope4Mirjam

Met veel liefde en alvast enorme dank voor uw steun,

namens onze moeder Mirjam

Anouk, Nathan, Nadia en Naomi

"I still want to become 106!" - Mirjam


Would you like to support our dear mother in her fight against cancer?


In March 2016, we heard the most terrible news as son and daughters. Our mother, Mirjam, was diagnosed with breastcancer. She then appeared to have metastases in her lymph and liver. The diseasea has spread rapidly through the body. The prognosis that the hospital gave our mother was: a maximum of 1 year.


Mirjam took immediate action and also has Ayurvedic therapy, supplements, hyperthermia and adjustments to her diet (eg no sugar and vegan). This kept her reasonably stable; it went well for a year.


Now we are almost two years later. Last year 2 liters of fluid were removed from her lungs, metastases in her bones and brains were discovered and she had chemotherapy, without result. Until recently hormone therapy. This has not helped either. The survival rate on the regular track is zero according to the doctors, which means that they can not cure her in the Netherlands. How long does she have? Not long, is what they say. At every birthday and other events we wish that she will still be there. A slap in our face and heartbreaking. She is constantly living in fear and insecurity, but so are we.


But Mirjam doesn't give up. She is strong and fights for her health, for herself, but especially for her children. She is connected to an oxygen device and lays more in bed, than that she sits or stands because of pain. Despite being able to leave the house, she doesn't want to do nothing. From day one, she uses her help for alternatives, products and treatments.


For example, Mirjam recently discovered the Hope4Cancer Institute, based in Mexico. She did research on the institute, the treatments and results. With a complementary approach to virus therapy, immunotherapy, hyperthermia etc. at the Hope4Cancer Institute in Mexico, Mirjam has a 65% chance of survival.


She now wants to start treatment there. This treatment is not reimbursed. She has spent all her money in ayurveda, supplements, hyperthermia, etc. for the past year and a half. She is sadly dependent on sponsors now. Our family works hard for the amount of money, but unfortunately, that is not enough.


Why now help our mother?

She worked for years as a person, as a councilor and also as vice mayor for others. In India and Sri Lanka she is helping children with HIV recognized by UNAIDS in Geneva. Our mother once took in our home a family of 7 people who were homeless. She has supported children in Romania in children's homes for many years. She has had foster children. She has helped so many people and now she needs help herself.


"I want to keep living for myself, Anouk, Nathan, Nadia and Naomi, would you help me to get this amount together? All little things help." - Mirjam


Mirjam is very grateful and happy with every donation she receives. Big or small. For our mother it was difficult and a huge step to make this public, but we thought it was important to do it anyway. We need her! In order to keep you informed of special events, we will post updates via this page.


You can also transfer your donation directly through the following details:


NL56ABNA0434387959

To: M. Hamberg

Mentioning: Hope4Mirjam


With lots of love and thanks for your support,

on behalf of Mirjam


Anouk, Nathan, Nadia and Naomi

Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!Reacties

Gestart op 22 februari 2018


Dromer - Hope4Mirjam - Strijd tegen kanker

Nadia Zola

Medisch, Ziekte & Genezing
Nederland

Recente Donaties
avatar

€200

Miranda V

1 dag geleden
Share

avatar

€10

Wydeeswaran Thayalan

1 dag geleden
Share

avatar

€25

Judith Warries

2 dagen geleden
Share

avatar

€50

Carol Williams

4 dagen geleden
Share

avatar

€750

Pim Pollen

5 dagen geleden
Oom Pim.
Share

5 van 112 donaties