Candidate for European Parliament

Candidate for European ParliamentLaat, nu we aftellen naar de verkiezingsdag op 23 mei 2019, uw stem horen.

Stem voor een verenigd en sterker Europa!  Samen kunnen we het verschil maken.

Klik hier om mijn campagne website te bezoeken. .

Zoals velen van u heb ik vanaf de zijlijn veel van de politieke debatten gevolgd die van invloed zijn op de toekomst van onze Europese Unie. Ik heb met pijn in het hart gekeken hoe mensen zoals u en ik onnodig ten onder gaan. Wanhopige mensen op de Middellandse Zee en in de Sahara, hopend op een beter leven in Europa. Ik ben ook getuige geweest van de worstelingen van vluchtelingen in hun poging om te integreren in de samenleving.

Als een jonge Nederlandse vrouw van Afrikaanse afkomst met enig inzicht in de oorzaken van migratie en de moeilijkheden die samenhangen met integratie, heb ik besloten om mij verkiesbaar te stellen als volksvertegenwoordiger voor het Europees Parlement (EP-lid) voor de verkiezingen van 2019. Als ik in het parlement wordt gekozen, zal ik me, met een nieuwe geluid, richten op echte veranderingen op het gebied van migratie, mensenrechten (mensenhandel en corruptie) en klimaatverandering.

Migratie

Ik ben er zeker van overtuigd dat als we echte verandering willen, we niet bang moeten  zijn om de onderliggende oorzaken van de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, aan te pakken.  Als we het verlies van levens willen stoppen en de uitdaging willen aangaan van illegale migratie naar Europa, vooral uit ontwikkelingslanden, moeten we een win-win-aanpak vinden die structurele verandering en economische groei in deze landen mogelijk maakt.

We hebben een unieke kans om leiderschap en ware partnerschap te tonen. Door het  helpen creëren van kwalitatief goede banen, solide infrastructuur en energie. Zo ondersteunen we daar jonge mensen en stellen we ze in staat hun eigen kleine en middelgrote bedrijven in hun eigen land te starten. We moeten ook regeringen verantwoordelijk houden en corrupte leiders voor de rechter brengen.

Volgens het World Economic Forum is 42% van de wereldbevolking jonger dan 25 jaar. Bijna de helft van de jongeren in de wereld leeft in Sub-Sahara Afrika. Tegen het einde van de eeuw zal dit aantal aanzienlijk stijgen. Als we bijvoorbeeld de illegale immigratie uit Afrika onder handen willen nemen, is het cruciaal dat deze jongeren een toekomst in hun thuisland voor ogen hebben, een reden voor hen om te blijven. Die reden is gekoppeld aan ontwikkeling, het hebben van een samenleving die functioneert.  Europa en Afrika zijn aan elkaar gekoppeld en zoals de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in zijn State of the Union-toespraak van 2018 aangaf, kunnen we niet spreken over de toekomst van Europa zonder over Afrika te praten.

 

Mensenrechten (mensenhandel en corruptie)

Mensenhandel neemt ook toe in Europa. We zien jonge vrouwen, zowel Europeanen als niet-Europeanen, verhandeld worden als seksslaven voor geld. De oorzaak is armoede. We hebben krachtige maatregelen nodig om deze inhumane daad van moderne slavernij te stoppen. Als ik gekozen word, zal mijn doel zijn om met de van toepassing zijnde regeringen en NGO’s samen te werken om een einde te maken aan dit onrecht.

Wist u dat binnen de Europese Unie naar schatting tussen EUR 179-950 miljard per jaar als gevolg van corruptie verloren gaat?  Volgens onderzoek kunnen we met dit geld een einde maken aan de honger in de wereld (jaarlijkse kosten: EUR 229 miljard), helpen malaria te elimineren (jaarlijkse kosten: EUR 4 miljard), basisonderwijs bieden aan kinderen in 46 landen met een laag- of middeninkomen, (jaarlijkse kosten : EUR 22 miljard), zorgen voor veilig water en sanitaire voorzieningen (jaarlijkse kosten: EUR 129 miljard) en tenslotte de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden uitbreiden (jaarlijkse kosten: EUR 115 miljard).

Klimaatverandering

Onze planeet bevindt zich in een gevaarlijke toestand en het is binnen onze mogelijkheden om het een veilig thuis voor de mensheid te maken. De reis naar het verminderen van de wereldwijde temperaturen tot 1,5 ° C begint met het gezamenlijk werken aan een koolstofarme economie. Het betekent dat industrieën bereid moeten zijn om verantwoordelijkheid te nemen en hun deel te betalen voor hun vervuilende activiteiten. Het betekent ook het ondernemen van concrete acties om de trend te keren.  Als individuen moeten we ons voorbereiden op een duurzamere levensstijl. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de strijd tegen klimaatverandering kunnen winnen!

Indien gekozen ...

Ik beloof mijn tijd, energie en middelen te besteden aan het aanpakken van deze en andere zaken die u de komende vijf jaar belangrijk vindt. Ik zal gewetensvol en strategisch werken om ervoor te zorgen dat we nooit meer mensen moeten zien die hun leven op zee in gevaar brengen, dat jonge vrouwen vrij zijn van de ketenen van moderne slavernij en met waardigheid leven, dat we corruptie in de Europese Unie uitbannen, doorgaan met het bevorderen van goed bestuur en uiteindelijk zorgen voor een veilige wereld waarin onze kinderen kunnen groeien zonder angst of vooroordelen.

Ik hoop dat ik kan rekenen op uw stem en uw steun, omdat ik geloof dat WIJ HET SAMEN KUNNEN DOEN! 

As we countdown towards electionday, May 23rd 2019, let your voice be heard !

Vote for a united and stronger Europe ! Together we can make a positive difference.


Click here to visit my campaign website.


Like many of you, I have followed from the sidelines many of the political debates that affect the future of our European Union. I have watched with a heavy heart human beings like you and me perish needlessly on the Mediterranean sea and in the Sahara desert in their desperation for a better life in Europe. I have also witnessed the struggles of refugees in their effort to integrate in society.


As a young Dutch woman of African descent with some understanding of what drives migration and the difficulties associated with integration, I have decided to run for public office as a Member of European Parliament (MEP) in the 2019 elections. If elected to Parliament, my focus will be to lend a new voice and steer real change in the areas of Migration, Human Rights (Human Trafficking and Corruption) and Climate Change.


Migration

I am a firm believer in the notion that if we want real change, we must not be afraid to confront the root causes of the challenges that face us. If we want to stop the loss of lives and address the challenge of illegal migration to Europe especially from across the developing world, then we need to find a win-win approach that enables structural transformation and economic growth in these countries. We have a unique opportunity to show leadership and true partnership as we support the generation of quality jobs, solid infrastructure and energy in such a way that young people can start their own small and medium size businesses in their home countries. We also need to hold governments accountable and bring corrupt leaders to justice.


According to the World Economic Forum, 42% of global population are aged under 25. Nearly half of the world's young live in Sub-Saharan Africa. By the end of the century, this number will rise significantly. If we want to tackle illegal migration from Africa as an example, it is crucial that these young people must see a future in their home countries, a reason for them to stay back. That reason is embedded in development and having a functional society. Europe is Africa's twin continent and as the President of the European Commission Jean-Claude Juncker said in his 2018 State of the Union Speech, we cannot talk of the future of Europe without talking about Africa.


Human Rights (Human trafficking and Corruption)

Human trafficking is also on the rise in Europe. We see young women, Europeans and non-Europeans alike being trafficked as sex slaves for money. The root cause is poverty. We need strong measures to stop this inhumane act of modern slavery. If elected, my goal will be to work with relevant governments and civil society to put an end to this injustice.


Do you know that within the European Union, it is estimated that we lose between EUR 179-950 billion per year as a result of corruption? Research estimates that with this amount of money, we could end world hunger (annual cost: EUR 229 billion), help eliminate malaria (annual cost: EUR 4 billion), provide basic education for children in 46 low and middle income countries (annual cost: EUR 22 billion), provide universal safe water and sanitation (annual cost: EUR 129 billion) and expand health care in developing countries (annual cost: EUR 115 billion).


Climate Change

Our planet is in a perilous state and it is within our power and collective will to make it a safe home for humanity. The journey to reducing global temperatures to 1.5 degrees C starts with you and me working together towards a low carbon economy. It means Industries must be willing to take responsibility and pay their share for their polluting activities. It also means taking concrete actions to reverse the trend. As individuals, we must be ready to commit to a more sustainable lifestyle.I am convinced we can win the battle against climate change together!


If elected...

I promise to commit my time, energy and resources to addressing these and other issues that matter to you over the next five years. I will work conscientiously and strategically to ensure never again do we have to watch people jeopardize their lives at sea, that young women are free from the shackles of modern slavery and can live life with dignity, that we eradicate corruption from our Union, continue to promote good governance and ultimately ensure a safe world where our children can grow without fear or prejudice.


I hope I can count on your vote and your support because I believe that TOGETHER WE CAN!

Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!Reacties

Gestart op 19 maart 2019


Dromer - Candidate for European Parliament

Patience Mayaki-van der Horst

Persoonlijke Dromen & Wensen

Recente Donaties
avatar

€100

CAB Olowu

2 weken geleden
Share

avatar

€50

Anoniem

3 weken geleden
Share

2 van 2 donaties