Ongeneeslijk ziekUPDATE; Marian haar gezondheid gaat in een hard tempo achteruit, ze is veel moe en tot niet veel meer in staat! Het zou fijn zijn als er hulp komt voor de 2 meiden! Delen mag, graag zelfs! Ieder dubbeltje telt!


Het leven lachte ze toe, ze waren gelukkig getrouwd, 2 wolken van meiden, beide werk waar ze plezier in hadden en genoten van elkaar. Totdat Theo eind 2011 behoorlijk ziek werd, en dit bleek longkanker te zijn in een ver gevorderd stadium. Theo is overleden in maart 2012 en liet zijn vrouw en 2 dochters achter.
Intens verdriet, maar ook enorm veel kracht. Marian zette haar schouders eronder en probeerde het leven op te pakken zonder Theo. Ze genoot enorm van haar 2 opgroeiende dochters en haar baan als bloemiste.
Ze klaagde nooit en was altijd positief. Ondanks haar eigen verdriet, was een steun en toeverlaat voor haar dochters, maar ook voor haar schoonouders. Marian hielp hen in het huishouden en waar nodig. Een hart van goud heeft ze. Stond voor iedereen altijd klaar en vroeg niet snel om hulp.
In mei heeft Marian te horen gekregen dat ze niet lang meer te leven heeft, hooguit een halfjaar. Bij haar werd darmkanker geconstateerd met uitzaaiingen door het hele lichaam. En zelfs toen liet ze haar hoofd niet hangen. Haar lijfspreuk is: geniet en lach, des te langer leef je. 
Hoe ondraaglijk is het voor een moeder om op zoek te gaan naar pleegouders voor haar dochters, die al een vader zijn verloren en nu in korte tijd ook hen moeder zal verliezen?
Ondanks Marian positief overeind probeert te blijven staan, praat ze regelmatig over hoeveel verdriet het haar doet, om haar dochters achter te moeten laten. Hen niet kan zien opgroeien, niet aanwezig kunnen zijn bij diploma uitreikingen, eerste ongesteldheid, vriendjes, trouwen en kinderen, het worden van een oma. Haar oudste dochter wou zelfs al een trouwjurk gaan kopen, zodat mama er dan nog bij kon zijn.. 
Als buitenstaander en goede vriendin van deze sterke familie is het enorm moeilijk, je probeert van alles te doen en te helpen, echter zal dit nooit genoeg zijn.
Daarom heb ik mij aangemeld via deze site en hoop ik wat geld op te halen voor een prachtig afscheid en voor de twee meiden, zodat ze in het huis kunnen blijven wonen van hun ouders (met toezicht en hulp van familieleden) en zij over zaken geen zorgen hoeven te maken, met name financiële deel. Dit is het minste wat ik kan doen voor deze bijzondere familie en ik ben enorm dankbaar voor iedere euro die gegeven word!

Er is nu ook een Facebookpagina opgezet waarbij haar gezondheid gevolgd word:
https://www.facebook.com/Help-Marian-en-de-kinderen-1684040675215562/?ref=hl

__________________________________________________________________________________

UPDATE; Marian her health is going backwards very hard. She is too tired and not much more capable of! It would be nice if there is help for the two girls! Sharing would be very nice, please! Every penny counts!


Their life was good, they were happily married, two clouds of girls, both work where they had fun and enjoyed each other. Until the end of 2011, Theo was quite ill, and this proved to be lung cancer at an advanced stage. Theo died in March 2012 and left his wife and two daughters behind.
Intense sadness, but also enormous power. Marian was very sad, but make the best out of it for their 2 girl , without Theo. She enjoyed immensely her two adolescent daughters and her job as a florist.

She never complained and was always positive. Despite her own grief, was a mainstay for her daughters, but also for her parents. Marian helped them in the household and where appropriate. She has a heart of gold. Was always ready for everyone and did not ask for help quickly.

In May, Marian been told that they do not have long to live, at most six months. When her cancer was detected with metastases throughout the body. And even when she did not hang her head. Her motto is: enjoy and laugh, the longer you live.
How unbearable it is for a parent to seek foster parents for her daughters, who already lost his father and now will lose their mother in a short time?

Despite positive Marian tries to stand up, she talks regularly about how much grief it makes her to have to leave her daughters. Can not see them grow up, can not be present at graduation ceremonies, first menstruation, boyfriends, marriage and children, becoming a grandmother. Her eldest daughter wanted to even go buy a wedding dress, so Mom there still could be in ..
As an outsider and good friend of the strong family is enormously difficult, you're trying to do everything and help, this will never be enough, however.
So I have signed up through this site and I hope to raise some money for the girls so they can continue living in the home of their parents (with supervision from relatives) and they do not have to worry about things, especially financial part. This is the least I can do for this particular family and I'm very grateful for every euro given word!

There is now also set up a Facebook page that her health being followed:
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 30 oktober 2015


avatar

Anke

Medisch, Ziekte & Genezing
Nederland

Recente Donaties
avatar

€35

Anoniem

1 jaar geleden
Share

avatar

€15

Anoniem

1 jaar geleden
Heel veel sterkte.
Share

avatar

€5

Anoniem

1 jaar geleden
Sterkte.
Share

avatar

€10

Nico de Wit

1 jaar geleden
Wat vreselijk, kop op Marian!
Share

avatar

€10

Nathalie

1 jaar geleden
Veel sterkte komende tijd.
Share

5 van 5 donaties