Great Britain Ultra deelnamebeste allemaal,
Ik ben Dennis van der Stroom, ik ben 28 jaar oud, getraumatiseerd Afghanistan veteraan en nu in opleiding tot verpleegkundige.  Een van mijn dromen die ik heel graag zou willen verwezenlijken dit jaar is de ULTRA GREAT BRITAIN te mogen lopen op 20 augustus 2016 (http://www.gbultras.com). Een Ultra welke dwars door Groot Brittannië over een afstand van 200 mile ofwel 320 kilometer voert, welke in 100 uur volbracht moet worden. Alhoewel dit fysiek een enorme uitdaging zal zijn, is het met name financieel een erg groot probleem waardoor ik dit momenteel niet kan doen. Hiervoor wil ik u om hulp vragen. Waarom wil ik dit nu zo graag en waarom vraag ik u om mij te steunen en te helpen? Hiervoor ga ik een stukje terug in de tijd. 

Mijn hele leven heb ik mezelf weg gecijferd voor anderen. Een bewuste keuze van mij en het geeft ook een heel goed gevoel om er voor anderen te kunnen en te mogen zijn. Gedurende mijn leven tot nu toe heb ik vele hardloopevenementen mogen doen. Ik ben nog altijd dankbaar dat ik op mijn 18e mijn eerste marathon van Rotterdam heb mogen lopen. Ik ben fervent korte en langeafstandsloper. Als voordeel kan ik noemen dat ik buiten normale marathons, ook de hoogste marathon ter wereld heb mogen lopen in Nepal (Everest Marathon), de Thar desert run (160 km door de woestijn in India) en 162 km in Duitsland waar ik ook eerste ben geworden. Dit was nog in mijn goede tijd zowel fysiek, psychisch en financieel.
In 2006 ben ik beroepsmilitair geworden bij defensie. Het militair worden wilde ik al mijn hele leven. Op uitzending gaan naar een oorlogsgebied waar de bevolking ons als militair hard nodig hadden en me in te zetten voor vrede en veiligheid voor de Nederlandse bevolking en anderen, ondanks de meningen die er veelal heersen, was mijn ultieme doel in het leven en mijn droom. In 2008- 2009 kwam deze droom uit. Ik werd op missie gestuurd naar Afghanistan. Daar waar ik altijd voor getraind heb, kon ik nu eindelijk toe passen in de praktijk. Het leek allemaal goed te gaan op een aantal incidenten na. In 2011 ging ik met ontslag en begon ik met mijn studie verpleegkunde om mij in dienst te blijven stellen voor anderen en met name voor onze Nederlandse maatschappij. Iedereen heeft op zijn eigen manier hulp nodig. Iedereen heeft hier recht op. 4 maart 2014. Plotseling uit het niets overleed mijn moeder op 58 jarige leeftijd, binnen een week tijd. Zeer moeilijk voor mij, met name omdat het zo plotseling was. Daarna gingen hoogtepunten en dieptepunten in elkaar over. Ik leerde mijn verloofde kennen, wat een geschenk uit de hemel was. Tegelijkertijd kreeg april 2015 de diagnose posttraumatische stress stoornis te horen, veroorzaakt door mijn missie naar Afghanistan. Een enorme klap. Nachtmerries, emotionele blokkades, verbale agressie, ontkenning, alles kwam op mijn pad en nog steeds. Iedere dag met stress en spanning de poort uit in Afghanistan en de dreiging heeft bij mij voor deze problematiek gezorgd. En het leven gaat maar door. Ik kon hier niet mee om gaan. Juist omdat ik voor iedereen wilde blijven zorgen en alles goed wilden blijven doen, zorgde ervoor dat ik in een diepe put terecht kwam. Financieel wilde ik ook hetzelfde blijven doen als altijd en mijn verloofde en anderen blijven geven. Ik ben gaan gokken en ben hierdoor veel geld verloren. Tegelijkertijd schaamde ik me kapot en zakte ik steeds dieper in de put. Ik raakte compleet het overzicht kwijt en schulden liepen steeds verder op. Ja, eigen schuld zouden velen zeggen, dat klopt maar veroorzaakt door enorm veel stress (PTSS) en voor iedereen het goed willen doen. In juni 2015 zag ik het niet meer zitten en had ik voor mezelf de keuze gemaakt of er een eind aan te maken aan het leven of te vluchten naar Frankrijk naar het Franse vreemdelingen legioen. Ik koos het laatste. Ik werd als vermist opgegeven en familie en vrienden hebben 2 dagen in onzekerheid gezeten. Uiteindelijk zorgde mijn verloofde ervoor dat ik weer terug kwam naar Nederland, waarvoor ik nog altijd enorm dankbaar ben, en dit zorgde ervoor dat ik op dat moment het meest kwetsbaar ben geweest. Ik moest toegeven dat ik gokte en dat ik het alleen niet meer trok. Sindsdien heb ik psychische hulp en steun gekregen en ook professioneel. Financieel ben ik sindsdien ook weer iets opgekrabbeld en sta ik onder bewind. Het leven van een minimaal bedrag in de maand, waar ik zeker niet de enige in ben in Nederland helaas, is niet makkelijk en beperkt me enorm in het geven aan anderen wat familie en vrienden verdienen, om mijn dromen op hardloopgebied te verwezenlijken en om uit de schulden te mogen komen, zodat ik weer normaal maar zuinig mag leven. Normaal gesproken had ik deze stap nooit gezet om financiële hulp te vragen om aan een hardloopevenement mee te doen en om te steunen, maar door een fysieke inspanning aan te gaan en aan mijn lichamelijke gezondheid en daarmee samenhangend psychische gezondheid te werken om weer een nieuwe start te mogen maken en daarmee een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen zou heel erg mooi zijn en zou ik enorm dankbaar voor zijn.
Wat ik vraag is een financiële bijdrage om mijn droom te verwezenlijken om 20 augustus te kunnen lopen als enige Nederlander en om daarmee geld op te halen om uit de schulden te komen en een nieuwe start te mogen maken. Ik hoop dat u mij dat gunt. Met een deel van het opgehaalde geld wil ik een bijdrage doen aan Hulphond Nederland die zich inzetten om veteranen met een trauma te helpen middels een Hulphond aan te bieden. Bij een voldoende geldbedrag wil ik me inzetten om veteranen die financiële problemen hebben met een psychische trauma ook te helpen zodat ze ook weer verder kunnen. Ik ben geholpen met elke hulp die vanuit het hart aangeboden word en waardoor ik mijn dromen kan verwezenlijken en ook te kunnen trouwen op den duur. Dus alstublieft help mij weer mijn dromen te verwezenlijken en dat als ik weer gezond ben op elk vlak, ik me ook weer volledig in te kunnen zetten voor anderen.
Wat kunt u van mij verwachten:

 Bij donatie van 25 euro: GPS track en Blog van mij volgen in de voorbereiding naar het evenement.

Bij donatie van 50 euro: bovenop het vorige een foto en video reportage op dvd van het evenement.
Bij donatie van 100 euro: kom ik thuis op bezoek om tips en tools te geven voor hardlopen.
Bij donatie van dan 150 tot 200 euro: kom ik bij u thuis of het bedrijf om een hardloopclinic/ workshop te geven.
Bij donatie van meer dan 200 euro: in een straal van 50 kilometer om Druten heen geef ik twee wekelijks 1,5 uur hardlooptraining gedurende 10 weken in aanloop naar een halve marathon of marathon training en ik geef hierbij tips.
 
Deel dit bericht voor mij onder zoveel mogelijk mensen. Alvast heel erg bedankt.
Met vriendelijke groet,
Dennis van der Stroom uit Horssen. mailadres dennis014@hotmail.com 
Dear all, I am Dennis van der Stroom, I am 28 years old, traumatized Afghanistan veteran and now in training to be a nurse. One of my dreams that I like very much would like to accomplish this year is the ULTRA GREAT BRITAIN to be allowed to run on 20 August 2016 (http://www.gbultras.com). A State-of-the-crossed Great Britain over a distance of 320 km leads 200 mile either, which should be accomplished in 100 hours. Although this will be a huge challenge physically, it is financially a very big problem thanks to which I can not do this currently. I would like to ask you for help. Why do I want this now so badly and why I ask you to support me and help? To do this, I'm going back in time.
All my life I have Numer­ate myself away for others. A conscious choice of mine and it also gives a very good feeling to be able to be there for others and. Throughout my life so far, I have many running events are allowed to do. I'm still grateful that I when I was 18 my first Rotterdam marathon have been able to walk. I am avid short and long-distance runner. The advantage can I mention that I also outside normal marathons, the highest marathon in the world have been able to walk in Nepal (Everest Marathon), the Thar desert run (160 km through the desert in India) and 162 km in Germany where I also first. This was still in my good time both physically, psychologically and financially. n 2006 I became a professional soldier in defence. The military are I wanted all my life. On broadcast go to a war zone where the population needed us as military hard and me to work for peace and security for the Dutch population and others, despite the opinions out there often prevail, was my ultimate goal in life and my dream. In 2008-2009, this dream came from. I was on mission sent to Afghanistan. There where I have always trained, I could now finally fit in practice. It all seemed to go well on a number of incidents. In 2011 I went with dismissal and I started with my study nursing to me to continue in service to others and especially for our Dutch society. Everyone has his own way help. Everyone here has a right to 4 March 2014. Suddenly out of nowhere my mother died on the age of 58, within a week time. Very hard for me, especially because it was so sudden. Then highlights and low points into one another. I learned my fiance, which was a gift from heaven. At the same time got april 2015 diagnosed post-traumatic stress disorder, caused by my mission to Afghanistan. A huge blow. Nightmares, emotional blocks, verbal aggression, denial, everything came on my path and still. Each day with stress and strain out of the gate in Afghanistan and the threat has to me for the threat has to me for this problem. And life goes on. I could not to go. Just because I wanted to continue to ensure for everyone and everything good wanted to continue to do so, made sure that I was in a deep pit. Financially, I also wanted to do stay the same as ever and my fiance and others remain. I'm going to gamble and am therefore lost a lot of money. At the same time ashamed broke down and I dropped deeper and deeper into the well. I became lost and ran the complete overview debt still further on. Yes, many would say, that's right but own fault caused by a lot of stress (PTSD) and want to do well for everyone. In June 2015 I saw it no longer sit and I had made the choice for myself or to make an end to the life or to flee to France to the French Foreign Legion. I chose the latter.I was reported missing and family and friends have 2 days in uncertainty. Eventually my fiance sure I again came back to Netherlands, for which I still am immensely grateful, and this made sure that I was at that time the most vulnerable. I had to admit that I gambled and that I not only drew more. Since then I have received psychological help and support and also a professional. I am financially since then also again something opgekrabbeld and I stand under rule. The life of a minimal amount in the month, where I definitely not the only one in am in Netherlands unfortunately, is not easy and limited me in giving to others what family and friends deserve to achieve my dreams, on running and getting out of debt to, so I should be back to normal but frugal life. Normally I had never taken this step to ask for financial assistance to a running event and to support, but by a physical effort and to my physical health and related mental health to work to get back to a new start and an example for others would be very very nice and I would be extremely grateful for. What I'm asking is a financial contribution to make my dream come true to be able to walk as the only Dutchman to 20 August and in order to raise money to get out of debt and a new start. I hope you will grant me that. With a share of retrieved money I want to make a contribution to assistance dog Netherlands who are committed to veterans with trauma to help through an assistance dog. When a sufficient amount of money, I want to devote myself to veterans who have financial problems with mental trauma can also to help make them again. I am helped with any help from the heart offered word and allowing me to achieve my dreams and also be able to get married in the end. So please help me to achieve my dreams again and that if I am healthy again on each plane, I also fully in me to be able to convert for others.Share this post for me under as many people as possible. Advance thank you very much.

Best regards, Dennis van der Stroom mail address dennis014@hotmail.com
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 10 april 2016


avatar

Dennis Van Der Stroom

Sport, Teams & Verenigingen
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

Cor den Toom

1 jaar geleden
Share

avatar

€10

Baudewyn van den Hul

1 jaar geleden
van een Veteraan voor een Veteraan. zet hem op
Share

avatar

€10

Melissa

1 jaar geleden
Succes! #H.O.P.E Hold on, pain ends (lijfspreuk van m'n man)
Share

avatar

€10

Sharon Willems

1 jaar geleden
Omdat ik respect voor je heb!
Share

avatar

€25

Erik & Anita vd Berk

1 jaar geleden
Respect!!! Never give up!!!!
Share

5 van 46 donaties