Grace her land in Malawifor my English friends ...English below !
 
Beste mensen !
 
Zoals sommigen weten ( en veel ook niet ) loop en fiets ik door Afrika, van Kaapstad naar Cairo.
Soms ondersteun ik iemand die ik onderweg tegenkom, kleine eenvoudige concrete hulp. Zo ben ik Grace in Malawi tegengekomen, Grace is een alleenstaande vrouw van 45 die woont in een klein dorpje Kande. Grace werkt smorgens in een plaatselijk hostel/Lodge tot een uur of 12, dan gaat ze naar huis, in haar tweekamer huisje met een grasdak zorgt ze voor haar doof kleinkind en 8 andere kinderen van haar overleden broers
In de middag werkt Grace op een klein stukje land waar ze mais en cassava verbouwd.
 
Grace heeft nog een ander stuk land wat ze geërfd heeft van haar overleden vader, dit stukje land is erg vruchtbaar maar ze kan het niet gebruiken omdat dit stuk land overwoekerd is door struiken en bomen.
Als dit stuk land bewerkt kan worden en Grace er maïs en cassave op kan verbouwen dan verbetert dit direkt de levensstandaard van haar en haar familie.
 
Waarom help ik Grace eigenlijk ?
 
Grace is een inspirerende vrouw met humor en een goed hart en integer. Ik was gast in de logde waar ze werkt en op een ochtend raakten we in gesprek, open en eerlijk vertelde ze over haar leven en haar mogelijkheden en haar dromen. Ze nodigde me uit om bij haar thuis te komen en ik werd haar gast.
 
Ik heb haar een beetje geholpen door landbouw gereedschap te kopen om een begin te maken met het cultiveren van het stukje land. Wat ik voor mij zie is iemand die , met een beetje hulp, een kans zou moeten hebben zoals we dat allemaal wel eens kunnen gebruiken. Soms heb je een beetje geluk en hulp nodig om een volgende stap in het leven te kunnen maken.
 
Ik heb niet een verantwoord businessplan of een wel doordachte missie achter de hulp die ik soms geef, er is niet een religieus motief en ik ben geen ontwikkelingswerker.

Ik doe dit heel simpel omdat het kan en omdat ik geloof in: geven is ontvangen en ontvangen is geven.
 
Tijdens mijn reis krijg ik ongelofelijk veel gastvrijheid of noem het medemenselijkheid van de mensen die ik onderweg ontmoet, zonder voorwaarden. Eten, drinken een plek om te slapen en nog veel meer.
 
Wat is het plan dan ?
 
In november 2015 ga ik Grace weer bezoeken, mijn reis gaat verder van Malawi naar Egypte. Ik heb Grace beloofd haar op te zoeken en te kijken hoe het haar is vergaan.
Met de opbrengst van jullie donaties wil ik Grace in staat stellen de rest van haar stuk land te cultiveren om daarna te verbouwen. Ik zal daar bij blijven en meehelpen, bomen kappen, struiken en onkruid verwijderen en het land verder bewerken, dit samen met Grace en mensen die ik hiervoor zal inhuren want alles wordt met de hand gedaan. Ik zal blijven zolang het nodig is en dit via de facebook pagina bijhouden.
 
Je kunt mijn reis volgen op de facebook pagina en ik dank je ongelofelijk voor je hulp en ik zal met zorg omgaan met jullie donaties !

English!
 
Dear people
 
As some of you know (and many do not), I walk and bike through Africa from Cape Town to Cairo.
Sometimes I support someone I encounter along the way, small simple concrete help. So I met Grace in Malawi, Grace is a single woman of 45 who lives in a small village of Kande. Grace works the morning at a local hostel / Lodge until about 12, then she goes home, in her two-room house with a grass roof she takes care of her deaf grandchild and eight other children of her deceased brothers
In the afternoon, Grace works on a small piece of land whit corn and cassava.
 
Grace has another piece of land she inherited from her deceased father, this piece of land is very fertile, but she can not use it because this land is overgrown by bushes and trees.
If this piece of land can be cultivated, Grace can grow corn and cassava, this immediately improves the living standards of her and her family.
 
Why I help Grace anyway?
 
Grace is an inspiring woman with humor and a good heart and integrity. I was a guest at the lodge where she works and one morning we started talking, open and honest she talked about her life and its possibilities and her dreams. Later I became her guest.

I helped her a little bit and bought some aricultural tools to begin to cultivate the piece of land. What I see before me is someone who, with a little help, a should have a chance as we all neef sometimes.
 
Sometimes you need a bit of luck and help to make the next step in life.
 
I do not have a sound business plan or a well-thought mission behind the help I sometimes do. I'm not a development worker or have a religious motive. I do this quite simply because it can be done and because I believe in: giving is receiving and receiving is giving.
 
During my trip I get an incredible amount of hospitality or call the humanity of the people I meet along the way, without conditions. Food, drinks a place to sleep and much more.

What is the plan?
In November 2015 I will visit Grace, my journey continues from Malawi to Egypt. I promised her to visit her.
 
With the proceeds of your donations I want Grace to enable to cultivate the rest of her piece of land to grow maïs and cassava.

I'll stay and help her with cutting trees, shrubs and remove weeds  together with Grace and men I will hire for this because everything is done by hand. I will continue as long as necessary and post the updates on the Facebook page..
 
You can follow my journey on the facebook page and I thank you incredible for your donation.
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 07 oktober 2015


avatar

Peterson

Persoonlijke Dromen & Wensen
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

Anoniem

1 jaar geleden
mooi initiatief, veel geluk en succes!
Share

avatar

€25

Maarten Cuijpers

1 jaar geleden
Mooi initiatief Piet!
Share

avatar

€25

Jelmer

1 jaar geleden
Share

avatar

€20

Lizelore

1 jaar geleden
Share

avatar

€25

Dia Wilbrink

1 jaar geleden
Succes Piet met je droom en je reis ! groet Dia
Share

5 van 19 donaties