Breng moeder bij kinderen!Een noodkreet voor mijn vriendin.
Al ruim 20 jaar heb ik vriendin die geboren is in Cuba.
In 1998 heeft ze de mogelijkheid gekregen om samen met haar Cubaanse vriend in Argentinië te gaan wonen en werken.
Het stel is daar getrouwd en heeft uiteindelijk 3 kinderen gekregen. De kinderen hebben het Argentijnse staatsburgerschap gekregen.
In 2010 besloot haar echtgenoot terug te keren naar Cuba. Mijn vriendin had geen keuze en is samen met haar 3 kinderen meegegaan.
Bij aankomst in Cuba is haar echtgenoot dusdanig veranderd, dat een leven met hem niet meer mogelijk was.
Doordat ze bij zijn ouders woonde, kwam mijn vriendin op straat terecht.
Na een zware periode van het inwonen bij verschillende vrienden en familieleden, met en zonder kinderen, heeft mijn vriendin het besluit genomen om samen met haar kinderen terug te keren naar Argentinië. De kinderen hadden inmiddels een tijdelijke verblijfsstatus van 5 jaar voor hun verblijf in Cuba, maar hebben geen Cubaans paspoort aangezien zij in Argentinië zijn geboren.
Mijn vriendin heeft alle juridische stappen ondernomen die te nemen zijn, maar kreeg haar kinderen niet mee.
Uiteindelijk is ze alleen vertrokken omdat ze vanuit de overheid geen enkele steun ontving, geen woning had of kreeg, en het vinden van werk een onmogelijke taak was.
De afgelopen 6 jaar is zij tussen Cuba en Argentinië aan het reizen, om in Argentinië geld te verdienen om daarvan 2 maanden een huis in Cuba te kunnen huren om zo kort met haar kinderen te kunnen zijn. Een onleefbare situatie die haar nu echt opbreekt.
Ook vanuit Argentinië is alles geprobeerd, maar Argentinië werkt niet mee.
De verblijfstatus van de kinderen in Cuba is inmiddels verlopen. Mijn vriendin heeft nooit een nieuwe aanvraag getekend. Hoe is het mogelijk dat de kinderen nog in Cuba kunnen verblijven terwijl de moeder aanbiedt de kinderen mee te willen nemen naar hun geboorteland?
Op dit moment verblijft ze in Argentinië en heeft haar kinderen bijna een jaar niet kunnen zien.
Ze gaat hieraan kapot, het gemis is te groot!
Heel graag wil ze haar kinderen weer in de armen sluiten, maar op dit moment is een reis naar Cuba uitgesloten wegens dreigementen van haar ex en zijn familie, waardoor ze Cuba niet meer zou kunnen verlaten om te gaan werken. Ook het benodigde geld om tijdelijke een verblijfsruimte te huren is er niet.
Al met al een zware geestelijke marteling voor haar.
Graag wil u vragen om een kleine donatie achter te laten zodat ze haar kinderen spoedig en veilig in de armen kan sluiten.

Cuba en Argentinië doen niets, laten wij proberen dit wel voor elkaar te krijgen.
-------------------------------------------------------------------
The dream of my friend is to buy an apartment in Havana, Cuba, to be so with her children grow up and see this. Social housing do not exist in Cuba. Do not have a home, you're out of luck!
A cry of distress for my friend.
 
For over 20 years I have this friend who was born in Cuba.
 
In 1998 she was given the opportunity to live and work together with her Cuban friend in Argentina.
 
The couple has since married and eventually had three children. The children received the Argentinean citizenship.
 
In 2010, her husband decided to return to Cuba. My friend had no choice and has gone along with her three children.
 
Upon arrival in Cuba, her husband changed so that it was no longer a life with him as possible.
 
Because they lived with his parents, my friend was on the streets.
 
After a difficult period of living with various friends and family members, with and without children, my girlfriend took the decision to return with her children to Argentina. The children now had a temporary residence status for five years for their stay in Cuba, but no Cuban passports because they were born in Argentina.
 
My friend has all the legal steps that can be taken, but did not take her children.
 
Ultimately, because the government she left alone received no aid, had no home or received, and finding a job was an impossible task.
 
Over the past six years she has between Cuba and Argentina to travel, to earn money in Argentina to rent a house in Cuba for a period of 2 months to be so short with her children. An intolerable situation which really breaks up her now.
 
She also tried everything from Argentina, but Argentina does not count.
 
The residence status of children in Cuba has now expired. My friend has never signed a new application. How is it possible that the children can still stay in Cuba while the mother offered to want to take the children to their homeland?
 
At the moment she resides in Argentina and her children cannot see nearly a year.
 
She goes to this broken, the loss is too great!
 
Quite like she wants her children to embrace again, but at this time is a trip to Cuba excluded because of threats from her ex and his family, making them Cuba could not leave to go to work. The money needed to hire temporary residence space is not there.
 
All in all, a severe mental torture for her.
 
Would like to ask you to leave a small donation so that she can close her children quickly and safely in the arms.
 

Cuba and Argentina do anything, let's help her and solve a great sorrow.
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 14 maart 2016


avatar

Daniella Bosch

Baby's, Kinderen & Familie
Nederland

Recente Donaties
avatar

€50

Anoniem

1 jaar geleden
Share

avatar

€25

Innan König

1 jaar geleden
Zet hem op. Een goed doel vanuit een goed hart. Zonder rijke directeur waar het geld heen gaat. Alsjeblieft..... wie volgt een heel goed initiatief met een donatie
Share

avatar

€10

Anoniem

1 jaar geleden
Succes met dit prachtige initiatief!
Share

3 van 3 donaties